- Algemene voorwaarden popweekend / popkamp -

Het lid en/of de leden (en/of hun wettelijke vertegenwoordiger(s)) sluiten met Muziekhuis Toon, vertegenwoordigd door de heer Toon Van Belleghem, Ingelmunstersteenweg 180, 8780 Oostrozebeke, een overeenkomst, waarbij de contractuele relatie die aldus tussen Muziekhuis Toon en het lid en/of de leden (en/of hun wettelijke vertegenwoordiger(s)) ontstaat, wordt beheerst door deze Algemene Voorwaarden.

 

1. Doel

Muziekhuis Toon, waarvan de vestigingszetel gevestigd is te 8780 Oostrozebeke, Ingelmunstersteenweg 180, en vertegenwoordigd door de heer Toon Van Belleghem, biedt popkampen aan voor haar leden en nietleden en doet dit naar best vermogen. Op dit popkamp/-weekend zijn alle muziekleerkrachten kunstenaars die naast het geven van instrumentlessen en/of workshops ook optreden als podiumartiest. De monitoren die de andere activiteiten mee helpen begeleiden hebben ervaring met het begeleiden van jongeren.

 

2. Inschrijving

De inschrijving gebeurt via het inschrijvingsformulier op de website www.muziekhuistoon.be. Voorafgaandelijk aan desbetreffende inschrijving, heeft men op voldoende wijze kunnen kennismaken met het door Muziekhuis Toon aangeboden popkamp/-weekend. Na de inschrijving ontvangt de deelnemer een automatische bevestiging per mail. Daarna ontvangt men de volledige factuur voor het popweekend of een factuur ter betaling van het voorschot van € 150 voor het popkamp. Twee maanden voor het kamp ontvangt men de factuur met het resterende bedrag. Na de inschrijving via de website www.muziekhuistoon.be is men definitief ingeschreven en is men gebonden aan de voorwaarden voor eventuele annulatie (zie verder).

 

3. Verzekering

Muziekhuis Toon kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen zoals bagage, geld en instrumenten.

Indien een deelnemer tijdens het verblijf ziek wordt, kan hij/zij genieten van een kosteloze verzorging. Eventuele nazorgen na het popweekend/- kamp zijn niet verzekerd. De ongevallenverzekeraar is KBC Verzekeringen NV, Van Overstraetenplein 2 , 3000 Leuven. Een ongeval wordt in de polis omschreven als ‘een plotse gebeurtenis vreemd aan de wil van de verzekerde en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken gelegen is buiten zijn organisme’. Bij een ongeval ben je verzekerd vanaf vertrek tot terugkeer van het popkamp voor volgende bedragen: medische kosten bij ongeval: € 5000 . Geen uitkering bij blijvende invaliditeit of overlijden. Je bent niet verzekerd voor verzorgingskosten, verergering van ziektetoestand of vroegtijdig huiswaarts keren ten gevolge van een ongeval dat zijn oorsprong vindt in bestaande letsels of ziekten.

 

4. Vroegtijdige afreis

In principe verwachten we dat iedereen het popkamp/-weekend volledig meemaakt. Indien een deelnemer toch vroegtijdig de kampplaats verlaat, dan zijn de schriftelijke toelating van beide ouders of een attest over het hoederecht en voorlegging van de identiteitskaart vereist. Gelieve dit vooraf af te spreken met Muziekhuis Toon.

Een vroegtijdig vertrek of een laattijdige aankomst kunnen in geen geval aanleiding geven tot een eis tot terugbetaling of enig ander recht.

Alleen wanneer iemand omwille van familiale (ziekte of sterfgeval van familielid tot de tweede graad) en/of medische redenen het popkamp/- weekend vroeger moet verlaten, betalen we 50% per niet genoten nacht op de kampplaats terug van de door de betrokkene betaalde deelnemingsgelden.

Indien de deelnemer niet opdaagt bij vertrek, gebeurt er geen terugbetaling van de vakantiesom.

 

5. Annulering

Na de inschrijving via de website www.muziekhuistoon.be, is de deelnemer definitief ingeschreven en wordt het voorschot of volledige som om geen enkele reden terugbetaald.

Bij annulatie na de betaling van het resterende bedrag tot een week voor het vertrek, wordt 50% van het totale bedrag terugbetaald. Bij annulatie binnen de week voor het vertrek, wordt 25% van het totale bedrag terugbetaald.

De deelnemer die niet opdaagt bij het vertrek, geen annulatieverzoek heeft ingediend en zich ook niet kan beroepen op de hierna opgesomde uitzonderingen, moet de volledige deelnameprijs betalen.

 

Uitzonderingen:

Het volledige bedrag wordt terugbetaald in geval van hospitalisatie van de deelnemer waardoor deelname aan het popkamp/-weekend onmogelijk is en bij sterfgevallen tot in de 2e graad. Gelieve in deze gevallen een bewijs van de behandelende arts of een rouwbrief aan Muziekhuis Toon te bezorgen.

 

6. Andere

Als er zich onverwachte wijzigingen voordoen aan de vermelde programma’s, te wijten aan onvoorziene omstandigheden en overmacht, zal Muziekhuis Toon zich inspannen om een alternatief zonder meerkosten te voorzien.

De prijs kan niet herzien worden door Muziekhuis Toon. In het geval dat het popkamp/-weekend niet kan doorgaan omwille van te weinig deelnemers of andere onvoorziene omstandigheden, wordt het volledige bedrag terugbetaald.

Met deze overeenkomst, geeft de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de deelnemer de toestemming aan Muziekhuis Toon om muziekopnames, filmfragmenten en/of foto’s van de deelnemer, gemaakt tijdens het popkamp/-weekend, te publiceren (bv. op de website www.muziekhuistoon.be en de facebookpagina).

Betalen van het voorschot betekent dat de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de deelnemer aan het popkamp/-weekend kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van het popkamp/-weekend van Muziekhuis Toon en hiermee instemt.

 

7. Uitblijven betaling

Na de definitieve inschrijving via www.muziekhuistoon.be, dient de leerling de betaling van het voorschot van € 150 voor het popkamp of het volledige bedrag voor het popweekend te voldoen.

Indien het resterende bedrag niet werd betaald op de dag voor het vertrek, kan de deelnemer niet deelnemen aan het popkamp/-weekend. Het voorschot voor het popkamp wordt dan ook niet terugbetaald.

 

8. Gerechtsgeschillen

Geschillen omtrent de uitvoering van deze overeenkomst en/of betalingsverplichtingen van de partijen kunnen enkel gebracht worden voor de rechtbanken van Kortrijk.